Smart science to improve lives™
Open search

Turkish Privacy Policy

 

KİŞİSEL VERİ AYDINLATMA METNİ

GİRİŞ

Kişisel verilerin korunması Croda Kimya Ticaret Limited Şirketi (“Şirket” veya “Croda”) olarak bizim için son derece önemli olup, Kişisel Verilerinizin güvenliği hususunda azami hassasiyet göstermekteyiz.

Bu bilinçle, Şirket olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dâhil, Şirket ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verinin KVK Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile KVK Kanunu‘nda tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde toplamakta, işlemekte ve gerekli olması halinde muhafaza etmekteyiz.

1.VERİ TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sağlanan hizmet ve Şirketimizin ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Şirketimiz birimleri ve ofisler, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Şirketimizin sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlandığınız müddetçe, çağrı merkezlerimizi veya internet sayfamızı kullandığınızda, Şirketimiz ile iletişime geçtiğinizde, sunumlarımıza veya fuarlarımıza katıldığınızda, Şirketimizi veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde veya çevrimiçi müşteri portalımız üzerinden kaydolmanız durumunda Kişisel Verileriniz işlenebilecektir.

Ayrıca, Kişisel Verileriniz, aşağıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Şirketimizin sunduğu hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda sözleşme ile yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi için işlenebilecektir.

Croda’nın Kişisel Veri işleme amacı ve dayanağı kayıtlı bulundukları sicillerde belirtilmiş olan amaçların bütünüdür. Şirketimiz, özellikle yağ ve balmumu bazlı olmak üzere her türlü kimya ürününün ve bu ürünlere ilişkin doğal ham maddelerin alım – satımının yapılması ve depolanması işlerinde faaliyet göstermektedir.[D1] Bu kapsamda Şirketimizin amacı ile ilişkili olarak aşağıda belirtildiği üzere, Kişisel Veriler KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen işleme şartları ve amaçları dâhilinde toplanabilmekte ve işlenebilmektedir:

 1. E-postayla, iletişim formu üzerinden veya herhangi yöntemle irtibata geçmeniz halinde iletişimin yürütülmesi,
 2. Mevcut ve potansiyel müşterilere müşteri ilişkilerinin sürdürülmesinin sağlanması ve bilgilendirme yapılması, satış, pazarlama, satın alma ve satış sonrası destek süreçlerinin yürütülmesi,
 3. Firma, ürün ve hizmetlere bağlılık süreçlerinin, pazarlama analizi ve iş ve/veya ürün geliştirme çalışmalarının yürütülmesi,
 4. Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri ve/veya temsil ettiğiniz kurum ve kuruluşları faydalandırmak için, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, pazarlama faaliyetlerinin yapılması, iş geliştirme ve planlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere gerekli çalışmaların yürütülmesi,
 5. İş ortaklarımız, müşterilerimizle, tedarikçilerimiz ilişkilerinin kurulması,
 6. İş ortaklarımız, müşterilerimizle, tedarikçilerimiz veya sair üçüncü kişilerle birlikte sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin sözleşme gereklerinin ve finansal mutabakatın sağlanması ve finans ve muhasebe işlemlerinin, idari operasyonların için gerçekleştirilmesi ve yürütülmesi,
 7. Hukuk işlerinin takibi, mevzuata uyum ve denetim süreçlerinin yürütülmesi,
 8. İlgili/yetkili kamu kuruluşlarına bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmesi (Mahkemeler, Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İç işleri Bakanlığı v.b.),
 9. Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini ve Şirketimizin düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katılım sağlanması,
 10. Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adayı seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, işe alımın gerçekleştirilmemesi halinde gelecekte ortaya çıkabilecek uygun bir pozisyon için özgeçmişin değerlendirilmesi, Şirket’in uyguladığı işe alım ilkelerini geliştirmesi ve iyileştirmesi,
 11. Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi yürütülmesi, fiziksel mekan güvenliğinin temini ve denetiminin sağlanması,

2. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

Croda, toplanan Kişisel Verilerinizi üçüncü şahıslara KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aşağıdaki şekillerde aktarabilmektedir;

 1. Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden faydalanacak olanlar için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması,
 2. Tarafınıza; gelişmelere ilişkin bilgi verilmesi, bilimsel makalelerin sağlanabilmesi ve sunum yapılabilmesi amacıyla veya eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 3. Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu gibi kamu tüzel kişileri;
 4. Soruşturmalar, davalar veya diğer yasal süreçler veya soruşturmalarla bağlantılı olarak mahkemelere, devlet kurumlarına veya kamu kurumlarına;
 5. Croda olarak faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, her türlü Kişisel Verilerinizin muhafazası, yetkisiz erişimlerin önlenmesi ve hukuka aykırı olarak işlenmelerini önlemek gibi işyeri güvenliği tedbirlerinin alınmasında bizimle işbirliği içinde olan yurtiçi/yurtdışı kuruluşlar, bağlı ortaklıklarımız ve/veya doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimiz ve diğer üçüncü kişileri,
 6. Croda olarak faaliyetlerimizi yürütmek üzere diğer grup şirketlerine,
 7. Şirketin ve şirketle iş ilişkisi içerisinde olan gerçek kişilerin ticari ve hukuki emniyetinin sağlanması ve şirketin ticari itibarının temini ve korunması amacıyla,
 8. Şirketimizin insan kaynakları politikalarının ve işe alım süreçlerin yürütülmesinin temini amaçlarıyla, 
 1. Şirket yetkililerine, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere.

İşbu Aydınlatma metninde belirtilen şartlar ve koşullara bağlı kalmayı kabul edilmesi şartıyla Croda, bir birleşme, tasfiye, yeniden yapılanma ve benzer kurumsal gelişmeler veya varlıklarımızın tamamının veya büyük ölçüde satılması durumunda, kişisel veriler de dahil olmak üzere topladığımız bilgilerin alıcı tarafa devredebilir.

Croda, işlediği Kişisel Verileri ilgili mevzuat ve Kurul kararlarında öngörülen yöntemler dâhilinde doğru ve güncel olarak muhafaza etmektedir. Croda, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Kişisel Verileri resen veya Veri Sahibin talebi üzerine silecek veya yok edecektir.

3. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KVK KANUNU’NUN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARI

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metninde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebiniz niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.  Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçmeyecektir. Bu kapsam Veri Sahibi olarak;

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

4. VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU USULÜ

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için başvurunuzu ıslak imzalı olarak bizzat elden veya noter kanalıyla, iadeli taahhütlü posta yoluyla Şirket adına, Nidakule Göztepe İş Merkezi Merdivenköy Mahallesi Bora Sokak No:1 Kat2/5 Kadıköy, İstanbul, Türkiye adresine göndererek iletebilir veya ilgili başvuruyu crodakimya@hs02.kep.tr adresine güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafınızca Croda’ya daha önce bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı olan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle dataprotection.GB@croda.com iletebilirsiniz. Şirketimiz başvuruda yer alan taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak söz konusu işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

 

5. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME VE İMHA SÜRECİ

Kişisel verileriniz yasal düzenlemelerde belirtilen süreler ve kişisel verilerin işlenme amaçlarının gerektirdiği sürelerle saklanmaktadır. Kişisel verileriniz veri işleme amacının ortadan kalkması, veri işlemeye ilişkin kanuni dayanağın bulunmaması hallerinde Şirket Saklama ve İmha Politikalarına uygun olarak, Şirket tarafından derhal silinecek, yok edilecek veya anonimleştirilecektir.

6. SORULAR VE ŞİKAYETLER

İşbu Aydınlatma Metni, uygulama veya araştırmaya katılım ile ilgili sorularınız veya endişeleriniz bulunması durumunda lütfen bizimle dataprotection.GB@croda.com e-mail adresinden iletişime geçiniz.